Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school of naar een andere groep binnen De Linde mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepen­model van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs. 

Voorbereid op de toekomst
Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar: 

 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel dagbesteding. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt­gericht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.

Verschillende leerroutes 
Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, intensiviteit van ondersteuningsbehoeften, sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Daarbij houden we rekening met de individuele bevorderende en belemmerende factoren van de leerling. 

 We werken ook regelmatig in niveaugroepen. Soms is dit groepsdoorbrekend, zoals bij lezen, rekenen of praktische vaardigheden. 

 Als het nodig is, krijgt een leerling individuele begeleiding. Zo zorgen we voor passend onderwijs, dat is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 

Zelf beslissingen nemen 
Onze leerlingen bereiden zich op school zo goed mogelijk voor om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze werken aan hun cognitieve ontwikkeling, met vakken als rekenen, lezen, schrijven en taal. Ook versterken de leerlingen hun sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden. Ze leren luisteren, omgaan met anderen en zichzelf zo duidelijk mogelijk uitdrukken. Ook stimuleren we onze leerlingen om zelf te handelen en beslissingen te nemen. 

Ontwikkelingsgebieden 
In de onder- en bovenbouw werken we onder meer aan de volgende ontwikkelingsgebieden: 

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Schoolse vaardigheden
 • Voorbereidend rekenen
 • Lezen
 • Taal en schrijven
 • Oriëntatie op mens en ruimte
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Expressieve ontwikkeling
 • Computeronderwijs
 • Levensbeschouwelijke vorming
 • Praktische vaardigheden
 • Burgerschap

Bijzondere activiteiten 
Op onze school hebben we elk jaar een aantal vaste activiteiten, zoals: 

 • Schoolkamp: de bovenbouw gaat elk jaar op schoolkamp. De kosten bedragen € 65,-. Leerlingen die niet deelnemen aan het schoolkamp, krijgen een alternatief programma op school aangeboden.
 • Schoolreisje: de onderbouw gaat elk jaar op schoolreis. Hiervoor vragen we een bijdrage van maximaal € 30,-. Dit is een vrijwillige bijdrage. Als de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp te hoog zijn, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij Stichting Leergeld Deventer. De school kan u daarbij helpen. Contactgegevens staan achterin deze gids.
 • Feesten: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsspelen en de jaarafsluiting zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten. We vieren deze feesten vaak samen met de partners in het KindCentrum.
 • Het Nationale Voorleesontbijt
 • Kinderboekenweek

Hulpmiddelen 
Leerlingen maken in de les gebruik van Chromebooks, iPads en een digitaal schoolbord. We besteden ook aandacht aan veilig gebruik van internet.