Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:
• Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel dagbesteding. Deze leerlingen volgen leerroute 1 of 2.
• Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijk­onderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt­gericht. Deze leerlingen volgen leerroute 3, 4 of 5.

Verschillende leerroutes

Ons onderwijsprogramma is afgestemd op het niveau van de leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over groepen. Bij de plaatsing houden we rekening met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de specifieke kenmerken van het kind. We werken ook regelmatig in niveaugroepen. Soms is dit groepsdoorbrekend, zoals bij lezen, rekenen of praktische vaardigheden. Als het nodig is, krijgt een leerling individuele begeleiding. Zo zorgen we voor passend onderwijs, dat is afgestemd op de mogelijkheden van je kind.

Zelf beslissingen nemen

Onze leerlingen bereiden zich op school zo goed mogelijk voor om actief aan de maatschappij deel te nemen. Ze werken aan hun cognitieve ontwikkeling, met vakken als rekenen, lezen, schrijven en taal. Ook versterken de kinderen hun sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden. Ze leren luisteren, omgaan met anderen en zichzelf zo duidelijk mogelijk uitdrukken. Ook stimuleren we onze leerlingen om zelf te handelen en beslissingen te nemen.

Ontwikkelingsgebieden

In de onder- en bovenbouw werken we onder andere aan de volgende ontwikkelingsgebieden:
• Cognitieve ontwikkeling
• Schoolse vaardigheden
• Voorbereidend rekenen
• Lezen
• Taal en schrijven
• Oriëntatie op mens en ruimte
• Sociale en emotionele ontwikkeling
• Spelontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Expressieve ontwikkeling
• Computeronderwijs
• Levensbeschouwelijke vorming
• Praktische vaardigheden

Bijzondere activiteiten

Op onze school hebben we elk jaar een aantal vaste activiteiten, zoals:
• het schoolkamp: de bovenbouw gaat elk jaar op schoolkamp. De kosten bedragen € 65,-. Leerlingen die niet deelnemen aan het schoolkamp, krijgen een alternatief programma op school aangeboden.
• het schoolreisje: de onderbouw gaat elk jaar op schoolreis. Hiervoor vragen we een bijdrage van maximaal € 30,-. Dit is een vrijwillige bijdrage. Als deze kosten te hoog zijn, kun je een financiële ondersteuning aanvragen bij Stichting Leergeld Deventer. De school kan je daarbij helpen. Contactgegevens vind je achter in deze gids.
• Feesten: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de Koningsspelen en de jaarafsluiting zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten. Deze vieren we vaak samen met de partners in het KindCentrum.
• Het Nationale Voorleesontbijt
• Kinderboekenweek

Hulpmiddelen

Leerlingen maken in de les gebruik van Chrombooks, iPads en een digitaal schoolbord. We besteden daarbij ook aandacht aan veilig gebruik van internet.