Ons onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, met als uiteindelijk doel een actieve deelname aan de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en autonomie.

We gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden dat ze een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. Onze leerlingen leren hun eigen mogelijkheden te benutten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze ontdekken waar hun grenzen liggen en dat ze leren hulp te vragen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken, door hen ondertekend en jaarlijks geëvalueerd.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

 • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkgericht, praktijkonderwijs
 • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkgericht, praktijkonderwijs
 • Leerroute 6 voortgezet (speciaal) onderwijs

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt

Maatwerk binnen het KindCentrum

De plaatsingscommissie heeft een structureel karakter binnen het KindCentrum. Die kijkt welk programma binnen welke stroming het beste is voor de leerling. Dit is nog volop in ontwikkeling. De voorgestelde combinaties zijn nu:

 • onderwijs - onderwijs
 • onderwijs – zorg
 • zorg – onderwijs
 • kinderopvang – zorg
 • zorg - kinderopvang