Schoolondersteuningsprofiel

Als school maken wij tenminste één keer per vier jaar een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat wat wij doen om leerlingen goed onderwijs te bieden. Voor ons team is het SOP vooral een praktisch handvat om ons onderwijs steeds beter en passender te maken. Het SOP staat op een poster die wij als team regelmatig bespreken en bijstellen. Het SOP wordt besproken met de ouders en teamleden in de medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft hierbij adviesrecht.

Schoolondersteuningsprofiel