Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.

  • De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen
  • De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten
  • Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.

Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:

Barber Tinselboer (voorzitter, moeder van Ties, groep D)
Marieke Giskes (lid mr, moeder van Siem, groep B)

Personeelsgeleding:

Anita Bergsma (secretaris, leerkracht groep C)
Marjon Rensen (lid mr, onderwijsassistent groep C)
Contact: mrso@linde-deventer.nl